You are here

Rådgivning

Att utreda en misstänkt matförgiftning kan försvåras av ett antal faktorer såsom att man inte anmäler i tid och att den misstänkta maten redan är uppäten heller kastad. Det kan vidare vara svårt att veta vad man egentligen ska ta prov på, vad det var som orsakade matförgiftningen. Är det flera personer som har insjuknat är det lättare att se en gemensam nämnare, något som de alla har konsumerat, medan det i det enskilda fallet inte alltid är så uppenbart.

Symtom och inkubationstid.

En matförgiftning definieras som en sjukdom orsakad av något som man har ätit eller druckit. Den kan vara orsakad av exempelvis bakterier, virus, parasiter eller av något som man antingen är överkänslig eller allergisk mot, ett gift (främmande eller naturligt) eller något som finns i otillåtna halter i livsmedlet exempelvis ett feldoserat konserveringsmedel.

Symtomen varierar med orsak, hur mycket mat som konsumerats samt personen som ätits allmäntillstånd. Vanliga symtom är kräkningar, diarré, illamående och eventuellt feber.

Olika mikroorganismer har olika effekt i kroppen och tar olika lång tid på sig att orsaka symtom. De har olika inkubationstid. Symtom som kommer omedelbart efter intag, oftast inom ett dygn, är troligen orsakade av en förgiftning och kan bero på just gifter. Ex stafylokockenterotoxin och histaminförgiftning.

Om symtomen kommer senare, (dagar till veckor) säger man generellt att det beror på en infektion. Mikroorganismen har då lyckats passera magsäcken och fäst till tarmen där de kan orsaka infektion. Ex Salmonella och Campylobacter. Ett annat exempel är Listeria monocytogenes som också har lång inkubationstid (dagar till veckor) vilket gör att det kan vara svårt att peka ut ett enskilt livsmedel som orsak till symtomen. 

En god hygien och bra kunskap om livsmedel är viktigt för den som ska laga mat till andra. Några grundläggande principer är att:

  • Laga inte mat till andra om du själv är magsjuk
  • Tvätta händerna efter toalettbesök
  • Håll olika typer av livsmedel åtskiljda från varandra.

ALcontrol har kunniga medarbetare som kan ge råd vid misstänkt matförgiftning och även utbildare som kan erbjuda anpassade kurser inom ex personlig hygien och livsmedelshantering samt hur man undviker att sprida smitta. Kontakta oss gärna!

Utlåtande och  upplysningar

Under denna rubrik på analysrapporten görs en bedömning av om livsmedlets hygieniska kvalitet var bra eller dålig. De riktvärden man då använder sig av är satta efter vilka och hur många mikroorganismer som normalt finns i livsmedlet och de varierar därför från produkt till produkt. Utlåtande kan också ges enligt mikrobiologiska kriterier. Dessutom kan laboratoriet ge utlåtande om prover uttagna i den offentliga kontrollen. Utlåtandet är rådgivande och baserat på Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll samt ALcontrols riktlinjer och gäller enbart det analyserade provet. Nomenklaturen för bedömning av livsmedelsprov är:

• Tillfredsställande
• Godtagbart – indikerar fel i tillverkningsledet som bör identifieras och rättas till.
• Otillfredsställande – livsmedlet kan betraktas som ej säkert (kan vara skadligt för hälsan).

Vid beställning av analyspaketet för Matförgiftning (LVM003) tillkommer automatiskt ett utlåtande (UTLÅT1) och kostnad för detta om inget annat överenskommits. Se prislista här!