You are here

Kvalitetspolicy

ALcontrol ska uppfylla ackrediteringens krav.

Verksamheten inom ALcontrol avser att tillhandahålla marknadsanpassade tjänster. Med en flexibel organisation och standardiserade processer kan vi snabbt anpassa oss till marknadens behov. Vi ska genom tydlighet i utbud, extern kommunikation och interna rutiner alltid göra rätt från början för att tillgodose kundernas önskemål avseende omfattning, kvalitet och leveranstid. ALcontrol ska eftersträva att ständigt förbättra verksamheten.

Rätt utbildning och erfarenhet är basen i en väl fungerande verksamhet och en förutsättning för god kvalitet i slutprodukten. Personalen ska i sitt arbete stödjas av och vara förtrogen med kvalitetssystemet och dess rutiner.

För att säkerställa upprätthållandet av kvalitetssystemet ska tillräckliga resurser och befogenheter ges till de personer till vilka kvalitetssäkringsansvar delegerats.